Katedra za medicinsku informatiku

Katedra je kao Katedra za informatiku osnovana 1993. godine, no nastava iz kolegija Medicinske informatike održava se od 1979. godine. Dolaskom prof. dr. sc. Mladena Petrovečkoga na Fakultet krajem 1998. godine Katedra dobiva svog prvog člana koji u lipnju 1999. postaje prvim pročelnikom, a u ožujku 2005. se Katedra preimenuje u Katedru za medicinsku informatiku, čime se usklađuje sa svjetskim standardima nastave medicinske informatike. Danas je u sastavu Katedre šestero članova. Nastava Katedre pokriva gotovo sve  preddiplomske i diplomske studije, integrirane preddiplomske i diplomske studije, te poslijediplomske specijalističke i doktorske studije. Nastavno gradivo obuhvaćeno je udžbenikom „Medicinska informatika“ (Medicinska naklada, Zagreb, 2009., ur. J. Kern J i M. Petrovečki), kojeg su, uz ostale, autori i svi djelatnici Katedre. Sadržaji kolegija i oblici izvođenja nastave neprekidno se prilagođavaju novim spoznajama i razvoju informacijske tehnologije, te potrebama i zahtjevima studenata.

O nama

Lidija Bilić-Zulle

Prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. inž. spec. med. biokemije

Curriculum vitae
Katedra za medicinsku informatiku
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
Telefon:(051) 651-259

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Klinički bolnički centar Rijeka
Cambierieva 17, HR-51000 Rijeka, Hrvatska

Telefon: (051) 658-340
lidija.bilic.zulle@medri.uniri.hr

Dr. sc. Maja Gligora Marković, prof. matematike i informatike, asistent

Curriculum vitae
Katedra za medicinsku informatiku Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka

Telefon: (051) 651-255
majagm@medri.uniri.hr

Vedrana Marinac Topić, bacc. inf., tajnica, administrator mrežnih stranica

Katedra za medicinsku informatiku
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka

Telefon: (051) 651-255
vedrana.marinac@medri.uniri.hr

Vesna Šupak Smolčić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, naslovna asistentica

Curriculum vitae
Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Klinički bolnički centar Rijeka
Cambierieva 17, HR-51000 Rijeka, Hrvatska

Telefon: (051) 658 342
vesnasupak@gmail.com

Izv. prof. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psiholog, profesor, vanjska suradnica

Curriculum vitae
Katedra za temeljne medicinske znanosti
Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Rijeci
Viktora Cara Emina 5, 51000 Rijeka

Telefon: (051) 554-911
ksenija.bazdaric@fzsri.uniri.hr