Lidija Bilić-Zulle

Prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. inž. spec. med. biokemije

Prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. inž. spec. med. biokemije

Curriculum vitae
Katedra za medicinsku informatiku
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
Telefon:(051) 651-259
lidija.bilic.zulle@medri.uniri.hr

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Klinički bolnički centar Rijeka
Cambierieva 17, HR-51000 Rijeka, Hrvatska
Telefon: (051) 658-340