Kolegij Medicinska informatika

Kolegij “Medicinska informatika” pohađa se u ljetnom semestru II. godine studija medicine, u ukupnom trajanju od 20 školskih sati. Za seminarsku nastavu studenti su podijeljeni u 6 osnovnih skupina, a za vježbe još dodatno u dvije podskupine koje broje 10-14 studenata. Nastava se održava u predavaonicama glavne zgrade Fakulteta i u informatičkoj učionici Fakulteta (prizemlje, lijevo) i KBC-a Rijeka. Dio seminarske nastave održava se za sve studente kao pokazna nastava.

Studentska informatička učionica je opremljena s petnaest osobnih računala, a vježbe pokrivaju rad s programima koji rade u okruženju operativnog sustava Windows 7. Sva su računala umrežena i spojena na internet. Tijekom vježbi svaki student radi samostalno na računalu.

Opće upute

U akad. g. 2018./19. nastava kolegija traje od 9. travnja do 4. lipnja 2018.
Svi oblici nastave su obvezatni. Prema popisu koji je sastavljen u studentskoj poslovnici, studenti su raspodijeljeni u šest skupina označenih brojevima (skupine 1–6), od kojih se svaka sastoji od dvije podskupine A i B. Seminari iz informatike održavaju se po skupinama, a vježbe po podskupinama. 
 

Priprema za seminare

Studenti se za seminare moraju pripremiti, što znači 
(a) kritički pročitati i 
(b) naučiti 
navedena poglavlja udžbenika (Kern J, Petrovečki M, ur. Medicinska informatika. Medicinska naklada: Zagreb; 2009.) za svaku nastavnu jedinicu. Svaki student tumači pitanje i usmeno obrazlaže zadanu temu na seminaru 2-3 minute (S2 i S3). Na seminaru (S4/S5) studenti moraju izlaganje obvezno prirediti u prezentacijskom programu shodno uputama.
 

Literatura

1. Obvezatno ispitno gradivo

Kern J, Petrovečki M, ur. Medicinska informatika. Medicinska naklada: Zagreb; 2009.

2. Dopunsko gradivo

1. Marušić M, ur. Uvod u znastveni rad u medicini. Zagreb: Medicinska naklada (4. obnovljeno i dopunjeno izdanje); 2008.
2. Coiera E. Guide to Health Informatics. Hodder Arlond; 2003.
3. Van Bemmel JH, Musen MA. Handbook of Medical Informatics. Springer; 1997.
4. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske. Telemedicina u Hrvatskoj, knjiga izlaganja na znanstvenom skupu. Zagreb: AMZH, 1998.

Nastavni plan

Seminari

S1. Uvod u medicinsku informatiku (pdf)

S2.. Struktura medicinskih podataka
(Priprema: udžbenik Kern J, Petrovečki M, ur. Medicinska informatika. Medicinska naklada: Zagreb; 2009. (prema poglavljima 2 (str. 22-34), 6 (str. 139-151), 11 (str. 212-225) i 20.4 (str. 365-372)).

Za seminare S2 i S3 studenti moraju prirediti gradivo (kritički pročitati i naučiti) navedenih poglavlja udžbenika (Kern, J. i Petrovečki M., ur. Medicinska informatika. Medicinska naklada, Zagreb, 2009.) ili sami pronaći odgovarajući izvor s traženim podatcima. Svaki student će izložiti jednu od zadanih tema (pitanja) u vremenu od 2-3 minute.

Teme i pitanja:

 1. Podatak, obavijest i informacija; kvalitativni i kvantitativni podaci.
 2. Administrativni podatci u medicini.
 3. Ostali administrativni podatci o bolesniku.
 4. Što je medicinska dokumentacija?
 5. Povijest bolesti i otpusno pismo.
 6. Osobni zdravstveni karton.
 7. Elektronički zdravstveni zapis.
 8. Načela unosa podataka u medicinsku dokumentaciju.
 9. Laboratorijski podatci o bolesniku.
 10. Analogni i digitalni podatci.
 11. Pojmovi atributa, entiteta i vrijednosti atributa u informatici, s medicinskim primjerima.
 12. Podatak, mjerenje i pogrješke.
 13. Kodeks atributa i pravila izrade kodeksa atributa.
 14. Hijerarhijske razine organizacije podataka.
 15. Model i upravljanje bazama podataka.
 16. Što su norme i čemu služe?
 17. Koja su normirna tijela i organizacije?
 18. Norme u zdravstvu (HL7).
 19. Što su kliničke smjernice?
 20. Primjeri kliničkih smjernica – dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije.
 21. Kvaliteta u zdravstvu.
 22. Analiza ishoda liječenja.
   

S3. Temeljni pojmovi i medicinske klasifikacije
Priprema: udžbenik Kern J, Petrovečki M, ur. Medicinska informatika. Medicinska naklada: Zagreb; 2009. (prema poglavlju 5 (str. 111-138)).

Teme i pitanja:

 1. Što je sustav? Informatički i informacijski sustav.
 2. Informacija i znanje. Priopćavanje i poruka.
 3. Signal, impuls, znak, zaliha znakova, alfabet.
 4. Kodiranje, šifriranje, sintaksa i semantika.
 5. Znanost i teorija informacija.
 6. Količina informacija, preobilje, entropija i kibernetika.
 7. Što označava pojam medicinskog jezika? Pojam i izraz.
 8. Rječnik, pojmovnik, leksikon i enciklopedija. Nomenklatura, tezaurus, indeks i katalog.
 9. Opće tumačenje i vrste klasifikacija. Što je klasifikacijsko pravilo?
 10. Jednostavne klasifikacije.
 11. Hijerarhijske klasifikacije.
 12. Višestruke klasifikacije.
 13. Pojam medicinske klasifikacije. Šifriranje, šifrarnik i šifra.
 14. Objasnite brojčane i mnemonične šifre.
 15. Objasnite hijerarhijske i jukstapozicijske šifre.
 16. Međunarodna klasifikacija bolesti.
 17. Međunarodna klasifikacija onkoloških bolesti i TNM klasifikacija zloćudnih novotvorina.
 18. Klasifikacije medicinskih postupaka.
 19. Sustavna medicinska nomenklatura (SNOMED).
 20. Anatomsko-terapijsko-kemijska klasifikacija lijekova.
 21. Popis medicinskih odrednica (MeSH).
 22. Dijagnostičko-terapijske skupine (DTS).
   

S4/5. Studentsko izlaganje – Primjena informacijskih tehnologija u medicini

Teme seminara:

Biomedicinski signali
Medicinske slike
Modeliranje i simulacije
Medicinsko odlučivanje
Zaštita podataka i GDPR u medicini
 

Preporuke za izradbu PowerPoint prezentacije
Raspored studentskih skupina za seminare S4/5

S6. Završna razmatranja o medicinskoj informatici

Vježbe

Studenti koji nisu savladali osnove uporabe korisničke programske potpore koja se koristi u vježbama to mogu naučiti s pomoću CARNetovih mrežnih tečajeva prema ECDL (European Computer Driving Licence) programu na adresi: https://lms.carnet.hr

Kako bi mogli pristupiti tečajevima studenti moraju upisati korisničko ime i zaporku za CARNetov korisnički račun (obvezan uvjet za vježbe). Priprema gradiva iz udžbenika je obvezna.

Vježba 1

Upravljanje medicinskim dokumentima i podatcima – programi za rad u medicinskim ordinacijama

Medicus.net program: http://public.mcs.hr/pzzDemo/medicus/index.html

Vježba 2

Medicinski sadržaji i komunikacija s pomoću mreže, pretraživanje relevantnih bibliografskih baza

Vježba 3

Medicinsko odlučivanje temeljeno na dokazima – pretraživanje baza kliničkih podataka temeljenih na dokazima           

Vježba 4

Upravljanje medicinskim dokumentima i podatcima – bolnički informacijski sustav                               

Vježba 5

Upravljanje i prikaz medicinskih podataka – završna vježba – kolokvij.

Studenti na vježbama obvezno moraju svaki put imati USB memorijski ključ radi pohrane datoteka oblikovanih tijekom vježbi.

Vježbe se održavaju u informatičkoj učionici Fakulteta (prizemlje)i KBC-a Rijeka.

Rasporedi

Izvedbeni nastavni plan

Raspored studenata po skupinama za seminare i vježbe