Predavanja

Na ovoj stranici nalaze se izabrana studentska predavanja svih diplomskih i poslijediplomskih kolegija na kojima predaju djelatnici Katedre za medicinsku informatiku ili predavanja koja Katedra za medicinsku informatiku organizira, a predavači su gostujući nastavnici s našeg Fakulteta ili koje druge visokoškolske ustanove. Predavanja su u pravilu oblikovana kao zapisi u programu MS PowerPoint (pps ili ppt) ili Adobe Acrobat (pdf).

Svrha ovih elektroničkih zapisa jest dati studentima materijal za učenje i ponavljanje. Struktura predavanja je autorsko vlasništvo predavača i nijedan se dio zapisa ne smije preslikavati i rabiti kao vlastiti tekst bez upita autoru i njegova odobrenja.

Predavanja se tijekom akademskih godina mijenjaju zbog promjene sadržaja koja se obrađuje. Dio predavanja je povijesni dok se danas nastavni materijali i predavanja mogu pogledati u sustavu za e-učenje Merlin.

1. Stručni studij

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, "Medicinska informatika"

Uvodno predavanje (M. Petrovečki, G. Brumini)
Internet (G. Brumini)
Zdravstveni informacijski sustav (G. Brumini)
Medicinske slike (G. Brumini)

Visoka zdravstvena škola u Zagrebu, studij "Menadžment u sestrinstvu", kolegij "Razvoj ljudskog kapitala i investiranje u zdravlje"
BIS i upravljanje ljudskim resursima (M. Petrovečki)

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kolegij "Računalna obradba laboratorijskih podataka "

Uvodno predavanje (M. Petrovečki)
Zdravstveni informacijski sustavi u Republici Hrvatskoj. Bolnički informacijski sustav Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu (M. Petrovečki)
Sažimanje, pohrana i prijenos medicinskih slika (G. Brumini)
Primjer (wmv)

2. Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij medicine, "Medicinska informatika"
- vidjeti izvedbeni nastavni plan

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij dentalne medicine, "Medicinska informatika"
- vidjeti izvedbeni nastavni plan

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, "Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici"
Laboratorijski informacijski sustav (M. Petrovečki, L. Bilić-Zulle)
Prikupljanje podataka (M. Petrovečki, L. Bilić-Zulle)
Obradba podataka (M. Petrovečki, L. Bilić-Zulle)
Tumačenje i prikaz rezultata (M. Mavrinac)
Laboratorijski podatci prema vrstama istraživanja (K. Baždarić)(xls)
Probir u kliničko-laboratorijskim istraživanjima (M. Mavrinac)
Svojstva elektroničkih podataka (M. Petrovečki, L. Bilić-Zulle)

Uputa za pisanje studentskog seminarskog rada
Ispitna pitanja

 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, "Dokumentacija, praćenje, obrada podataka i rezultati liječenja onkoloških bolesnika"

Obrada podataka o preživljenju bolesnika (M. Petrovečki)

3. Poslijediplomski stručni i specijalistički studij 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Poslijediplomski specijalistički studij Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova, kolegij "Rukovanje podacima i statističke metode u kliničkoj farmakologiji"

Nastava 2017.
Baza podataka Anemija (xlsx)
Baza podataka za vježbu (xlsx)

 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Poslijediplomski specijalistički studiji, kolegij "Medicinska informatika za specijalizante"

Nastava 2015.
Podatci i informacije (M. Petrovečki)
Logičke zakonitosti znanstvenog rada (M. Petrovečki)
Smjernice SAMPL Langa i Altmana
Biomedicinski signali /prema udžbeniku Kern J, Petrovečki M. Medicinska informatika, Med. naklada, 2009.
Medicina utemeljena na dokazima (M. Mavrinac)
Znanstvenoistraživačka čestitost (V. Pupovac)
Programska potpora za otkrivanje znanstvene nečestitosti (K. Baždarić)

 

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  studiji "Medicinska biokemija i laboratorijska medicina", "Razvoj lijekova" i "Analitička toksikologija", izborni kolegij "Biostatistika"

Nastava 2011. – 2015.
Statistička obradba podataka: uvodna razmatranja (M. Petrovečki)
Poveznice na statističke mrežne sadržaje (M. Petrovečki)
Rječnik (M. Petrovečki)
Raspored nastave 14.-17.9.2015.

 

Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i London School of Economics and Political Sciense, LSE Health and Social Policy, studij "Menadžment u zdravstvu", kolegij "Upravljanje u znanosti"

Upravljanje znanstvenim projektima u RH (M. Petrovečki)
Podaci za vježbe (M. Petrovečki)
Odgovornost znanosti prema društvu (L. Bilić-Zulle)
Odgovorna provedba istraživanja (V. Katavić)
Europski gospodarski, istraživački i razvojni projekti (B. Divjak)

4. Poslijediplomski doktorski studij 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, studij "Biomedicina", kolegij "Metode medicinske informatike u istraživanju"

Nastava 2017./18.
Znanstveno-medicinske informacije (E. Arh)
Priprema publikacije za objavljivanje sukladno uputama autora (M. Mavrinac)
Preporuke ICMJE
Projektni rad u istraživanju (N. Jakominić Marot)
Odgovorna provedba istraživanja (K. Baždarić)

Nastava 2015./16.
Uvodno predavanje (M. Petrovečki)
Priprema podataka za statističku obradbu (G. Brumini)
E-učenje u trajnoj izobrazbi (M. Žuvić)
Projektni rad u istraživanju (M. Žuvić)
Odgovorna provedba istraživanja (K. Baždarić)
Prijava teme znanstvenog istraživanja (L. Bilić-Zulle)
Priprema publikacije za objavljivanje sukladno uputama autora (M. Mavrinac)
Logičke zakonitosti znanstvenog rada (M. Petrovečki)
 

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij "Dentalna medicina", kolegij "Biostatistika"

Nastava 2015./16. (svibanj/lipanj 2016.)
Raspored nastave
Uvodno predavanje (M. Petrovečki)
Vrste istraživanja (M. Petrovečki, L. Bilić-Zulle)
Snaga studije (M. Petrovečki)
Multivarijatna obradba podataka (M. Petrovečki, M. Mavrinac)
Logičke zakonitosti znanstvenog rada (M. Petrovečki)
Odabir statističkog testa
Grafikoni (M. Petrovečki)
Prikaz podataka (L. Bilić-Zulle, M. Petrovečki)
Podatci za vježbe
Statističke teme i mrežne adrese
  

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, "Upravljanje informacijskim sustavom i sustavom kliničkih podataka"

Medicinsko odlučivanje: algoritam prepoznavanja leukemijskog imunofenotipa (M. Petrovečki)
 

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij "Farmaceutsko-biokemijske znanosti", kolegij "Biostatistika"

Nastava 2012./13.
Raspored nastave
Uvodno predavanje (M. Petrovečki)
Vrste istraživanja (L. Bilić-Zulle, M. Petrovečki)
Multivarijatna analiza podataka (M. Mavrinac, M. Petrovečki)
Logičke zakonitosti znanstvenog rada (M. Petrovečki)
Odabir statističkog testa
Statistika na internetu
Podatci za vježbe

5. Nastupna i ostala predavanja

Predavanja s radionice Plagiranje u znanstvenom i akademskom okruženju održane u Rijeci, 11. svibnja 2015. (M. Petrovečki, K. Baždarić, M. Mavrinac, V. Šupak Smolčić, V. Pupovac, L. Bilić-Zulle)

Korelacija i regresija, Tečaj trajnog usavršavanja Hrvatske komore
medicinskih biokemičara "Osnove biostatistike u svakodnevnoj praksi",
Zagreb, 21. studenoga 2008. (M. Petrovečki)

Analitička evaluacija metoda, Tečaj trajnog usavršavanja Hrvatske komore
medicinskih biokemičara "Osnove biostatistike u svakodnevnoj praksi",
Zagreb, 21. studenoga 2008. (L. Bilić-Zulle)

Računalna obradba biosignala – nastupno predavanje (L. Bilić-Zulle)

Stav zdravstvenih djelatnika prema postupku informatizacije bolničkih ustanova – doktorska disertacija (G. Brumini)

Stav zdravstvenih djelatnika prema postupku informatizacije bolničkih ustanova – prezentacija doktorske disertacije (G. Brumini)

Znanstvenoistraživačka čestitost (L. Bilić-Zulle) predavanje u sklopu kolokvija HDBMB-a

Prevalence and attitudes toward plagiarism among medical students – doctoral dissertation (L. Bilić-Zulle)

Prevalence and attitudes toward plagiarism among medical students – presentation of doctoral dissertation (L. Bilić-Zulle)

Pojavnost i stajališta o prisvajanju autorskoga vlasništva među studentima medicine – doktorska disertacija (L. Bilić-Zulle)

Plagiranje i samoplagiranje u znanosti (Miguel Roig, Ph.D.)

Sadržaj Medixa br. 54/55, posvećenog temi "medicinska informatika"; promocija 20. prosinca 2004. u Hrvatskom liječničkom zboru, Zagreb

Osobine medicinskih slika (G. Brumini)